ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಬಡಾವಣೆ ಮೊದಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, 22 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಆಂಜನೇಯನಿಂದ. ಈ…